Szótár

2016. 12. 16.
Profile picture for user zsupcsan-zoltan
Zsupcsan Zoltán
12 éve foglalkozom pénzügyekkel és ügyfelekkel . Hiszek abban, hogy valódi tanácsot csak függetlenül, alapos tudással és szakértelemmel lehet adni.  Tanácsadói tevékenységem mellett a Pénzügy.SK tanácsadói csapat szakmai felkészültségéért is én felelek. 
Lépjünk kapcsolatba!

Szlovák-magyar pénzügyi szótár fontosabb pénzügyi kifejezésekhez.

szlovákul magyarul
administratívny poplatok adminisztrációs díj
akcia részvény
bankový výpis bankszámlakivonat
bezhotovostný prevod banki átutalás
bezodkladne késedelem nélkül
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov házastársi osztatlan közös tulajdon
bežný účet folyószámla
bonita hitelképesség
budúca zmluva előszerződés
celková suma teljes összeg
cenný papier értékpapír
číslo poistky biztosítási kötvény száma
číslo účtu bankszámlaszám
číslo účtu IBAN nemzetközi bankszámlaszám
čistá mzda nettó bér
daň z príjmov jövedelemadó
daňová podlžnosť adótartozás
daňová povinnosť adókötelezettség, adófizetési kötelezettség
daňová povinnosť na úhradu fizetendő adó
daňová registrácia adónyilvántartásba vétel
daňové exekučné konanie adóvégrehajtás
daňové identifikačné číslo adószám
daňové priznanie adóbevallás
dávka ellátás, juttatás, járadék
dávka dôchodkového poistenia nyugdíjbiztosítási járadék
dávka sociálnej pomoci szociális segély
dedič örökös
dedičské konanie hagyatéki eljárás
dedičstvo  hagyaték, örökség
depozit letét
dlh tartozás, hátralék
dlhopis  kötvény
dlžná suma tartozás összege, hátralék összege
dlžník adós
doba: neurčitá doba határozatlan idő
doba: určitá doba határozott idő
dočasná pracovná neschopnosť átmeneti keresőképtelenség
dodací list fuvarlevél
dodatok (k zmluve) szerződésmódosítás, szerződéskiegészítés
doplnkové dôchodkové poistenie önkéntes nyugdíjbiztosítás
doručenka tértivevény
dovoz import, behozatal
družstvo szövetkezet
držitel vozidla gépjármű üzembentartója
evidencia  nyilvántartás
exekútor végrehajtó
finančný plán pénzügyi terv
fond alap, pénzalap
havarijné poistenie/KASKO Casco biztosítás
hnuteľný majetok ingó tulajdon
hrubá mzda bruttó bér
hypotéka jelzáloghitel
indexový fond  tőzsdeindexbe befektető alap
invalidita rokkantság
invalidný dôchodok rokkantsági nyugdíj
kataster nehnuteľnosti ingatlan-nyilvántartás
katastrálny úrad kataszteri hivatal
kolaudácia stavby épület használatbavételének engedélyezése
konanie o návrhu na vklad bejegyzési eljárás
konanie o povolení vkladu bejegyzésengedelyeztetési eljárás
konateľ ügyvezető
kúpna cena vételár
kúpna zmluva adásvételi szerződés
lehota határidő
lekárske vyšetrenie orvosi vizsgálat, kivizsgálás
lekársky nález orvosi lelet
lekársky posudok orvosi szakvélemény
majetkové vysporiadanie vagyonrendezés
majetkový správca vagyonkezelő
majetok vagyon
manažér ügyvezető, vezető, igazgató, menedzser
manipulačný poplatok kezelési díj
materské terhességi-gyermekágyi segély
matričný úrad anyakönyvi hivatal
mestský úrad városi hivatal
miera nezamestnanosti munkanélküliségi ráta
miestna daň za psa (helyi, önkormányzati) ebadó
miestny poplatok za komunálny odpad szemétszállítási díj
minimálna mzda minimálbér
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos és Sportügyi Minisztériuma
mlčanlivosť titoktartás
mzda munkabér
mzda: nezdaniteľná mzda adómentes munkabér
mzda: zdaniteľná mzda adóköteles munkabér
mzdové náklady bérköltség
na nahliadnutie megtekintésre
nadácia alapítvány
nahlásiť bejelenteni
náhrada škody kártérítés
náhradná hodnota helyettesítő érték
nájom bérlet, bérbeadás
nájomca bérlő
nájomca bytu lakásbérlő
nájomná zmluva bérleti szerződés
nájomné bérleti díj
nájomné bývanie bérlakásban lakik
nákladová efektívnosť költséghatékonyság
náklady költségek
Národná banka Slovenska Szlovák Nemzeti Bank
návrh zmluvy szerződéstervezet
nemocenské táppénz
odvody járulékok
oslobodenie od dane adómentesség
overená kópia hitelesített változat
pasívne/aktívne riadenie portfólia passzív/aktív befektetési stratégia
peňažbý poštový poukaz postai pénzutalvány
penažný ústav pénzintézet
pobočka banky bankfiók
podielový list befektetési jegy
poistenie v nezamestnanosti munkanélküliség biztosítás
poistený biztosított
poistná doba/poistné obdobie biztosítási időszak
poistná suma biztosítási összeg
poistná suma biztosítási összeg
poistná udalosť biztosítási esemény
poistné na sociálne poistenie társadalombiztosítási járulék
poistné na životné poistenie életbiztosítási díj
poisťovňa biztosítóintézet
pokladničná poukážka kincstárjegy
pokuta bírság
potvrdenie o trvalom pobyte lakóhelyigazolás
povinné zmluvné poistenie kötelező felelősségbiztositás
pracovná zmluva munkaszerződés
preberací protokol átvételi jegyzőkönyv
predčasný starobný dôchodok korkedvezményes nyugdíj
preddavok előleg
preplatok túlfizetés
priemerná mzda átlagbér
prirážka felár
Sociálna poisťovňa  Szociális Biztosító
sociálne poistenie társadalombiztosítás
splátka  törlesztőrészlet
splátkový kalendár törlesztési ütemterv
správcovký poplatok alapkezelői díj
správcovská spoločnosť alapkezelő társaság
starobné dôchodkové poistenie öregségi nyugdíjbiztosítás
stavebné povolenie építési engedély
stavebné sporenie lakástakarék
tuzemská daňová povinnosť belföldi adókötelezettség
upomienka felszólítás
úrad práce munkaügyi hivatal
úrok kamat
úrok z omeškania késedelmi kamat
úver  hitel
vstupný poplatok belépési illeték
výpoveď felmondás
výživné tartásdíj
základ dane adóalap
zákonný zástupca törvényes képviselő
zárobková činnosť keresőtevékenység
zdvojený správcovský poplatok dupla alapkezelői díj
zisk nyereség
znalecký posudok szakvélemény
zrážka zo mzdy munkabérből való levonás
žiadosť kérelem, kérvény
životné minimum létminimum
životné poistenie életbiztosítás

Új hozzászólás

Egyszerű szöveg

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.