Szlovák-magyar pénzügyi szótár

2016. 12. 16.
Profile picture for user zsupcsan-zoltan
Zsupcsan Zoltán
12 éve foglalkozom pénzügyekkel és ügyfelekkel . Hiszek abban, hogy valódi tanácsot csak függetlenül, alapos tudással és szakértelemmel lehet adni.  Tanácsadói tevékenységem mellett a Pénzügy.SK tanácsadói csapat szakmai felkészültségéért is én felelek. 
Lépjünk kapcsolatba!
penzugy_soztar

Szlovák-magyar pénzügyi szótár fontosabb pénzügyi kifejezésekhez. Itt megtalálhatod a lefontosabb és leggyakrabban használt pénzügyi kifejezések szlovák és magyar alternatíváját a befektetések, biztosítások, hitelek témakörben. Ha nem találtad meg amit keresel, kérlek írj nekünk, és pótoljuk a listán.

szlovákul magyarul
administratívny poplatok adminisztrációs díj
akcia részvény
akciový fond részvényalap
akciový trh részvény piac
aktíva eszközök
aktuálna trhová cena aktuális piaci ár
akvizícia akvizíció
amortizácia értékcsökkenés
anuita annuitás
arbitráž arbitrázs
auditovaný účetný výkaz auditált számviteli kimutatás
bankomat ATM, bankautomata
banková garancia bankgarancia
banková záruka banki kezesség
bankový ombudsman banki ombudsman
bankový výpis bankszámlakivonat
bezhotovostný prevod banki átutalás
bezkontaktná platba érintésmentes fizetés
bežný účet folyószámla
bezodkladne késedelem nélkül
bezpečnostný fond biztonsági alap
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov házastársi osztatlan közös tulajdon
bilancia mérleg
blokáda účtu számlazárolás
bonifikácia bónusz, jutalom
bonita hitelképesség
bonitné hodnotenie hitelminősítés
budúca zmluva előszerződés
burza tőzsde
burzový index tőzsdeindex
burzový maklér tőzsdeügynök
bytový dom társasház
cashback visszatérítés
celková suma teljes összeg
cenný papier értékpapír
cenová bublina árbuborék
cenová hladina árszint
cestovné poistenie utasbiztosítás
cieľová skupina célközönség
číslo poistky biztosítási kötvény száma
číslo účtu bankszámlaszám
číslo účtu IBAN nemzetközi bankszámlaszám
čistá mzda nettó bér
clearingový dom clearingház
daň z pridanej hodnoty (DPH) általános forgalmi adó (ÁFA)
daň z príjmov jövedelemadó
daňová podlžnosť adótartozás
daňová povinnosť adókötelezettség
daňová povinnosť na úhradu fizetendő adó
daňová registrácia adónyilvántartásba vétel
daňová úľava adócsökkentés
daňové exekučné konanie adóvégrehajtás
daňové identifikačné číslo adószám
daňové priznanie adóbevallás
daňové úľavy adókedvezmények
daňový poradca adótanácsadó
daňový úrad adóhivatal
dávka ellátás, juttatás, járadék
dávka dôchodkového poistenia nyugdíjbiztosítási járadék
dávka sociálnej pomoci szociális segély
debetná karta betéti kártya
dedič örökös
dedičské konanie hagyatéki eljárás
dedičstvo  hagyaték, örökség
depozit letét
depozitný certifikát betétbizonylat
derivát származtatott termék
derivátový trh derivatíva piac
devízový účet devizaszámla
digitálna mena digitális valuta
diskontovanie diszkontálás
diskrétna správa majetku diszkrét vagyonkezelés
diverzifikácia diverzifikáció
dividendová politika osztalékpolitika
dividendový výnos osztalékhozam
dividendy osztalék
dlh tartozás, hátralék
dlhodobé investovanie hosszútávú befektetés
dlhodobý majetok hosszú távú eszközök
dlhopis  kötvény
dlhopisový fond kötvényalap
dlhopisový trh kötvénypiac
dlhová kríza adósságválság
dlhová služba adósságszolgálat
dlhové financovanie adósságfinanszírozás
dlhové zaťaženie adósságterhelés
dlhový instrument adósságügylet
dlhový trh adósságpiac
dlžná suma tartozás összege, hátralék összege
dlžnícka poradňa adósság-tanácsadó iroda
dlžník adós
dlžník adós
dlžobná zmenka adósváltó
doba: neurčitá doba határozatlan idő
doba: určitá doba határozott idő
dočasná pracovná neschopnosť átmeneti keresőképtelenség
dodací list fuvarlevél
dodatok (k zmluve) szerződéskiegészítés
dohoda o urovnaní dlhu adósság rendezési megállapodás
domáca mena hazai valuta
doplnkové dôchodkové poistenie önkéntes nyugdíjbiztosítás
doručenka tértivevény
dovoz import, behozatal
družstvo szövetkezet
držitel vozidla gépjármű üzembentartója
ekonomický cyklus gazdasági ciklus
ekonomický rast gazdasági növekedés
ekvivalencia meny valutaegyenérték
emisia cenných papierov értékpapír kibocsátás
ETF fond ETF alap
etický fond etikai alap
evidencia  nyilvántartás
exekútor végrehajtó
externý auditor külső auditor
faktoring faktoring
finančná analýza pénzügyi elemzés
finančná kríza pénzügyi válság
finančná páka pénzügyi tőkeáttétel
finančná stabilita pénzügyi stabilitás
finančné deriváty pénzügyi derivatívák
finančný audit pénzügyi audit
finančný lízing pénzügyi lízing
finančný plán pénzügyi terv
finančný poradca pénzügyi tanácsadó
finančný trh pénzpiac
fixná úroková miera fix kamatláb
fixný úrok fix kamat
fixný vklad fix betét
fond alap, pénzalap
fond rizikového kapitálu kockázati tőkealap
fond solidarity szolidaritási alap
fundamentálna analýza fundamentális elemzés
futures határidős ügyletek
fúzia spoločností vállalatok fúziója
garantovaný produkt garantált termék
globálna ekonomika globális gazdaság
globálne investovanie globális befektetés
havarijné poistenie/KASKO Casco biztosítás
hedgeový fond hedge alap
hnuteľný majetok ingó tulajdon
hotovostná rezerva készpénztartalék
hotovostný tok cash flow
hrubá mzda bruttó bér
hypotéka jelzáloghitel
hypotekárna kalkulačka jelzáloghitel kalkulátor
hypotekárne poradenstvo jelzáloghitel tanácsadás
hypotekárny maklér jelzálogügynök
hypotekárny úver jelzáloghitel
indexový fond  tőzsdeindexbe befektető alap
inflácia infláció
inkaso beszedési megbízás
insolventnosť fizetésképtelenség
internet banking internetbank
invalidita rokkantság
invalidný dôchodok rokkantsági nyugdíj
investičná príležitosť befektetési lehetőség
investičná stratégia befektetési stratégia
investičný bankár befektetési bankár
investičný fond befektetési alap
investičný horizont befektetési horizont
investičný úver befektetési hitel
kapitálová strata tőkeveszteség
kapitálový príjem tőkejövedelem
kapitálový trh tőkepiac
kapitálový výnos tőkehozam
kapitálový zisk tőkenyereség
kataster nehnuteľností ingatlan-nyilvántartás
katastrálny úrad kataszteri hivatal
kolaudácia stavby használatbavételi engedély (épület)
komoditný trh árupiac
konanie o návrhu na vklad bejegyzési eljárás
konanie o povolení vkladu bejegyzésengedelyeztetési eljárás
konateľ ügyvezető
konkurz csődeljárás
konsolidačný úver konszolidációs hitel
konsolidačný úver adósságkonszolidációs hitel
konvertibilná mena konvertibilis valuta
konverzný kurz konverziós árfolyam
korekcia trhu piaci korrekció
krátkodobé investovanie rövidtávú befektetés
krátkodobý úver rövid távú hitel
kreditná karta hitelkártya
kreditné skóre hitelminősítési pontszám
kreditný rating hitelminősítés
kryptomena kriptovaluta
kúpna cena vételár
kúpna zmluva adásvételi szerződés
kupno nehnuteľnosti ingatlan vásárlás
leasing lízing
leasingová spoločnosť lízingtársaság
leasingová zmluva lízingszerződés
lehota határidő
lekárske vyšetrenie orvosi vizsgálat, kivizsgálás
lekársky nález orvosi lelet
lekársky posudok orvosi szakvélemény
likvidačná hodnota likvidációs érték
likvidita likviditás
likvidný majetok likvid vagyontárgy
majetkové poistenie vagyonbiztosítás
majetkové vysporiadanie vagyonrendezés
majetkový správca vagyonkezelő
majetok vagyon
makroekonomické ukazovatele makroökonómiai mutatók
makroekonomický indikátor makroökonómiai indikátor
manažér ügyvezető, vezető, igazgató, menedzser
manipulačný poplatok kezelési díj
maržový účet margószámla
maržový úver tőkeáttételes hitel
materské anyasági támogatás,GYED
matričný úrad anyakönyvi hivatal
medzibankový trh bankközi piac
menová inflácia pénzügyi infláció
menová jednotka pénznem
menová konverzia valutaátszámítás
menová politika monetáris politika
menová rezerva valutatartalék
menový fond valutaalap
menový kurz árfolyam
mestský úrad városi hivatal
miera nezamestnanosti munkanélküliségi ráta
miestna daň za psa (helyi, önkormányzati) ebadó
miestny poplatok za komunálny odpad szemétszállítási díj
mikroúver mikrohitel
minimálna mzda minimálbér
mlčanlivosť titoktartás
monetárna politika monetáris politika
mzda munkabér
mzda: nezdaniteľná mzda adómentes munkabér
mzda: zdaniteľná mzda adóköteles munkabér
mzdové náklady bérköltség
na nahliadnutie megtekintésre
nadácia alapítvány
nadhodnotená mena túlértékelt valuta
nahlásiť bejelenteni
náhrada škody kártérítés
náhradná hodnota helyettesítő érték
nájom bérlet, bérbeadás
nájom s opciou kúpy vételi opciós bérlet
nájomca bérlő
nájomca bytu lakásbérlő
nájomná zmluva bérleti szerződés
nájomné bérleti díj
nájomné bývanie bérlakásban lakik
nákladová efektívnosť költséghatékonyság
náklady költségek
Národná banka Slovenska Szlovák Nemzeti Bank
návratnosť investície befektetés megtérülése
návrh zmluvy szerződéstervezet
nehnuteľnosť ingatlan
nehnuteľnosť ako investícia ingatlan mint befektetés
nehnuteľnosť ako zábezpeka ingatlanfedezet
nehnuteľný majetok ingó vagyontárgy
nemocenské táppénz
nominálna hodnota névérték
obchodná bilancia kereskedelmi mérleg
obchodná spoločnosť kereskedelmi társaság
obchodný podiel üzletrész
obchodný register cégjegyzék
obchodný zástupca üzleti képviselő
obchodovanie na maržu margókereskedelem
obchodovanie s cennými papiermi értékpapír-kereskedelem
ochrana spotrebiteľa fogyasztóvédelem
odhad hodnoty értékbecslés
odliv kapitálu tőkekivonás
odložená daň halasztott adó
odvod dane adófizetés
odvody járulékok
opcie opciók
opčný kontrakt opciós szerződés
opčný obchod opciós kereskedelem
operatívny lízing operatív lízing
oslobodenie od dane adómentesség
oslobodenie od poplatkov díjmentesség
osobná záruka személyi kezesség
osobný bankrot személyi csőd
overená kópia hitelesített változat
pasíva források
pasívne/aktívne riadenie portfólia passzív/aktív befektetési stratégia
pasívny príjem passzív jövedelem
peňažbý poštový poukaz postai pénzutalvány
peňažná politika pénzpolitika
peňažný trh pénzpiac
peňažný trh készpénzpiac
penažný ústav pénzintézet
platobná bilancia fizetési mérleg
platobná karta bankkártya
platobná neschopnosť fizetésképtelenség
platobný rozkaz fizetési meghagyás
pobočka banky bankfiók
podielový fond befektetési jegy alap
podielový list befektetési jegy
podnikateľský plán üzleti terv
pohľadávka követelés
poistenie biztosítás
poistenie auta autóbiztosítás
poistenie domácnosti lakásbiztosítás
poistenie v nezamestnanosti munkanélküliség biztosítás
poistený biztosított
poistná doba/poistné obdobie biztosítási időszak
poistná suma biztosítási összeg
poistná udalosť biztosítási esemény
poistné biztosítási díj
poistné na sociálne poistenie társadalombiztosítási járulék
poistné na životné poistenie életbiztosítási díj
poisťovňa biztosítóintézet
pokladničná poukážka kincstárjegy
pokuta bírság
portfólio portfólió
portfóliová diverzifikácia portfólió diverzifikáció
portfóliový manažér portfólió menedzser
poskytnutie úveru hitel nyújtása
potvrdenie o trvalom pobyte lakóhelyigazolás
povinné zmluvné poistenie kötelező felelősségbiztositás
pozemkový register földhivatal
pôžička kölcsön
pracovná zmluva munkaszerződés
právna forma spoločnosti társasági jogi forma
preberací protokol átvételi jegyzőkönyv
predaj dlhopisov kötvények értékesítése
predaj na krátko rövid eladás
predaj nehnuteľnosti ingatlan eladás
predajný kurz eladási árfolyam
predčasné splatenie előtörlesztés
predčasný starobný dôchodok korkedvezményes nyugdíj
preddavok előleg
predvídateľnosť trhu piac előrejelzése
prenájom majetku vagyontárgyak bérbeadása
prenájom nehnuteľnosti ingatlan bérbeadás
preplatok túlfizetés
prevádzkový úver forgóeszköz hitel
prevod peňazí pénzátutalás
priemerná mzda átlagbér
príjem z dividend osztalékból származó jövedelem
prirážka felár
privatizácia privatizáció
produktivita práce munkaerő termelékenysége
prokurista prokurista
prudký pokles trhu piaci összeomlás
realitná agentúra ingatlaniroda
realitný maklér