GDPR


Pravidlá a podmienky


Vaše súkromie je pre nás dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú základ, podľa ktorého budú spracované všetky osobné údaje, ktoré my, ZZ Solutions s.r.o. zhromaždíme od vás, alebo ktoré nám poskytnete na stránke www.penzugy.sk. Pre lepšiu ochranu vášho súkromia vám prinášame vysvetlenie, akým spôsobom sú vaše informácie zbierané a používané.

 


Prevádzkovateľ


Spoločnosť ZZ Solutions s.r.o. , IČO: 50 108 298, sídlo: Severná 9, Moldava nad Bodvou 045 01 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom všetkých informačných systémov, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, pričom v maximálnej miere dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté, a ktoré spracúva.


Dôvody spracovania osobných údajov


Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by svojim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu.

 

Základ pre spracovanie osobných údajov


Súčasná právna úprava umožňuje Prevádzkovateľovi spracovávať osobné údaje na základe viacerých právnych základov. K spracúvaniu osobných údajov dochádza najmä na základe právneho predpisu (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).
Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

 


Zverejňovanie údajov tretím stranám


Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.


Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 


Nakladanie s osobnými údajmi


Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

 


Cookies

Zásady používania súborov cookies

Cookies používame za účelom merania návštevnosti webových stránok a na zlepšovanie spôsobu fungovania našich webových stránok a prispôsobovanie zobrazovania našich webových stránok vo Vašich zariadeniach. Tieto cookies používame na základe oprávneného záujmu spoločnosti v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).

 

1. Čo je cookie?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý náš web ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jeho prehliadaní. Umožňuje to nášmu webu na určitú dobu zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad prihlasovacie meno, preferovaný jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve nemusíte opätovne uvádzať.

 

2. Ako používame súbory cookie?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na našich stránkach používame nasledovné typy súborov cookies:

Základné cookies , ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
Funkčné cookies , ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne).

3. Komu získané údaje sprístupňujeme?

3.1 Google Analytics
Údaje, ktoré získame od vás prostredníctvom súborov cookies, môžu byť sprístupnené prevádzkovateľovi služieb a platformy Google.

Zhromaždené súbory cookies sú spracúvané prostredníctvom:

služby Google Analytics, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphiteatre parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, Vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.  K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti Google Inc. v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html  

Bližšie informácie o tom Ako používa spoločnosť Google súbory cookie . Pozrite si aj zoznam  typov súborov cookie, ktoré Google používa , a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v  inzercii . Pozrite si aj  pravidlá ochrany osobných údajov , ktoré vysvetľujú, ako Google chráni pri používaní súborov cookie Vaše osobné údaje a iné informácie.

3. Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

- CHROME
- FIREFOX
- INTERNET EXPLORER
- SAFARI


4. Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov vo vzťahu ku Cookies

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, máte podľa Zákona právo:

požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom,
požadovať informáciu o tom, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania,
na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov a ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov,
na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonné.


5. Cookies, ktoré na našich webových stránkach používame:

Typ: Cookies tretích strán

Názov: Google Analytics

Popis: Analytické a štatistické účely

Platnosť: Podľa nastavenia Vášho prehliadača, prípadne do odstránenia


Zmazanie digitálnej stopy


V prípade zmazania digitálnej stopy budete vymazaný z našej databázy. Ak si želáte úplne vymazanie digitálnu stopu, napíšte nám na penzugy@penzugy.sk mailovú adresu . V prípade žiadosti o opätovný záznam nás neváhajte kontaktovať.

 


Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo:
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.


Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: penzugy@penzugy.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.


Ďakujeme za Vašu dôveru.

 


Ezt feltétlenül olvasd el!

Így fektess be 2022-ben Így fektess be 2022-ben